Gia Lai: Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đất đai

Ngày đăng :13-03-2018


Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 443/UBND-NL chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thông thông tin đất đai.Quan tâm đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: T.N

 

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức rà soát các văn bản quy định về quản lý đất đai, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các quy định không còn phù hợp. Hướng dẫn đôn đốc UBND cấp huyện lập điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực, quy hoạch nông thôn mới đã được phê duyệt. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với sở ngành liên quan và UBND cấp huyện rà soát kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn nhằm phát hiện những hành vi vi phạm. Tăng cường chỉ đạo công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận lần đầu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cập nhật thông tin về đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội... 

 

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện tiếp tục triển khai việc sắp xếp đổi mới hoạt động của các Công ty nông, lâm nghiệp, hướng dẫn các biện pháp quản lý sử dụng đất đai khi sắp xếp đổi mới, triển khai thực hiện kết quả rà soát điêu chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, cũng như thực hiện việc bàn giao diện tích đất không có nhu cầu sử dụng cho địa phương quản lý. Mặt khác, các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với UBND các cấp thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý đất đai theo quy định pháp luật. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai nhằm làm chuyển biến nhận thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành đúng các quy định pháp luật về đất đai, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của từng địa phương. Tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý và sử dụng đât đai và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đất đai; xử lý nghiêm ngừơi đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra các trường hợp vi phạm. Triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt, hoàn thành trong tháng 12-2018 để tổ chức thực hiện. Rà soát điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm, đã quá 3 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định. Phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát các công trình dự án đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời, đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (lần đầu) đối với những xã, phường, thị trấn đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên cơ sở dữ liệu hiện có, thực hiện nghiêm công tác đăng ký đất đai... 

 
Quan tâm đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 Ảnh: T.N

 
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức rà soát các văn bản quy định về quản lý đất đai, kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các quy định không còn phù hợp. Hướng dẫn đôn đốc UBND cấp huyện lập điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực, quy hoạch nông thôn mới đã được phê duyệt. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với sở ngành liên quan và UBND cấp huyện rà soát kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn nhằm phát hiện những hành vi vi phạm. Tăng cường chỉ đạo công tác đo đạc, cấp giấy chứng nhận lần đầu, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cập nhật thông tin về đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội... 
 
Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện tiếp tục triển khai việc sắp xếp đổi mới hoạt động của các Công ty nông, lâm nghiệp, hướng dẫn các biện pháp quản lý sử dụng đất đai khi sắp xếp đổi mới, triển khai thực hiện kết quả rà soát điêu chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, cũng như thực hiện việc bàn giao diện tích đất không có nhu cầu sử dụng cho địa phương quản lý. Mặt khác, các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với UBND các cấp thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý đất đai theo quy định pháp luật. 
 
Bên cạnh đó, UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai nhằm làm chuyển biến nhận thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành đúng các quy định pháp luật về đất đai, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng của từng địa phương. Tăng cường kỷ cương trong công tác quản lý và sử dụng đât đai và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, xử lý tình trạng vi phạm pháp luật đất đai; xử lý nghiêm ngừơi đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương để xảy ra các trường hợp vi phạm. Triển khai lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 trình UBND tỉnh phê duyệt, hoàn thành trong tháng 12-2018 để tổ chức thực hiện. Rà soát điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm, đã quá 3 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định. Phối hợp các sở, ngành liên quan rà soát các công trình dự án đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời, đẩy nhanh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (lần đầu) đối với những xã, phường, thị trấn đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính chính quy, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên cơ sở dữ liệu hiện có, thực hiện nghiêm công tác đăng ký đất đai... 

Thanh Nhật

Tác giả bài viết: Thanh Nhật
Nguồn: Tổng hợp
Thống kế truy cập
  • Đang truy cập: 746
  • Tháng hiện tại: 343243
  • Tổng lượt truy cập: 28548664

Có thể bạn chưa xem ?

 

Hinh gioi thieu
Lên đầu trang